Beskattning av säkerhetsreserv. Prop. 2015/16:15
Finansdepartementet

Beskattning av säkerhetsreserv. Prop. 2015/16:15

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler om när hela säkerhetsreserven enligt 39 kap. inkomstskattelagen i skadeförsäkringsföretag ska tas upp till beskattning. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer beskattning ska ske. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.