Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna. SOU 2017:94
  • Ekonomi

Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna. SOU 2017:94

Betänkande från Utredningen om beräkning av skattetillägg

22000

220 kr (exkl. moms)

Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna. SOU 2017:94

Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna. SOU 2017:94

Om publikationen

Utredningen har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. Syftet med översynen har varit att förstärka skattetillläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

I uppdraget har ingått att analysera vilken inverkan utformningen av bestämmelserna om beräkning av skattetillägg har haft på skattetilläggets allmänpreventiva effekt och hur regelverket uppfattas. Utredningen har tolkat uppdraget i denna del något vidare och undersökt vilken allmänpreventiv effekt skattetillägget i stort kan anses ha haft och hur regelverket om skattetillägg uppfattas, men med fokus på beräkningsbestämmelserna. Utredningen har i analysen funnit att skattetillägget har haft en god allmänpreventiv effekt.

Utredningen har stannat för att kopplingen mellan skattetillägget och en verklig eller tänkbar effekt i form av undandragen skatt vid inkomstbeskattningen ska släppas. För att beräkningarna ska bli enklare och förutsägbarheten i fråga om skattetilläggets storlek ska öka föreslår utredningen att beräkningen av skattetillägg vid inkomstbeskattningeni stället ska ske på underlag av det undanhållna beloppet. Med undanhållet belopp avses det belopp som inte skulle ha beskattats enligt inkomstskattelagen (1999:1229) om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Förslaget innebär att storleken på skattetillägget inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.

Särskild utredare: Annelie Sjöberg

För att ta del av de kompletta förslagen - köp ditt eget exemplar av utredningen!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!