Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet. Prop. 2018/19:33
Näringsdepartementet

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet. Prop. 2018/19:33

28900

289 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår två nya lagar:
  • en vägtrafikdatalag och
  • en lag om fordons registrering och användning.
De ska ersätta lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar. Förslagen innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagstiftningen, dels en anpassning av bestämmelserna till EU:s dataskyddsförordning. Den nya vägtrafikdatalagen reglerar behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet när det gäller fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Endast behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och behandling av uppgifter i ett register omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen kompletterar dataskyddsförordningen och innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska registreras, ändamål för behandling av personuppgifter och behörighets- och säkerhetsåtgärder. Vidare föreslås bestämmelser om hur sökning får ske och bestämmelser om direktåtkomst till personuppgifter. I fråga om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare föreslås en begränsning av den registrerades rätt enligt dataskyddsförordningen.De bestämmelser i lagen om vägtrafikregister som rör fordons registrering och användning skiljs från bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och regleras i en egen lag.