Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt. Prop. 2015/16:14
Finansdepartementet

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt. Prop. 2015/16:14

10800

108 kr

Här föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning.Vidare föreslås det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt.Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Produktdetaljer: