Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17

Betänkande från utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08)

56300

563 kr (exkl. moms)

Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17

Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. SOU 2019:17

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 410
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824915-4
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen Samordning för bostadsbyggande har bland annat haft i uppdrag att analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder. Syftet är att sådana transportplaner kan bidra till att skapa förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle där människor reser miljövänligt och där godstransporter samordnas. Analysen ska enligt direktivet avse kommunernas möjligheter dels att själva upprätta transportplaner, dels att kunna ställa de krav som behövs för att nå ett mer transporteffektivt samhälle.

Utredningens tolkning blir därmed att för- och nackdelar ska belysas när det gäller:
 • kommunernas transportplanering i samband med detaljplanering,
 • kommunernas möjlighet att genom lagstadgad rätt eller andra instrument kunna ålägga byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare att upprätta transportplaner i samband med detaljplanering.
Utredningen har analyserat innebörden av möjligheten att ställa krav på transportplaner i samband med detaljplanering. Analysen har lett till slutsatsen att fördelarna med ett krav eller andra former för säkerställande av måluppfyllelse överväger.


  Två av de viktigaste fördelarna är enligt utredningens analys:
  • att planer och åtgärder för samordning av bebyggelse och transporter kan främja en likvärdig och transporteffektiv tillgänglighet för olika trafikslag i bebyggelseområden
  • att planer och åtgärder för samordning av bebyggelse och transporter kan bidra till bättre effektivitet i samverkan mellan olika planeringsnivåer (lokal, regional och nationell nivå) när det gäller transporter och bebyggelseutveckling.
  Utredningen konstaterar bland annat att det finns starka skäl att föra frågan vidare om nya och bättre verktyg för integrerad bebyggelse- och transportplanering. Samordning av planer för bebyggelse och transporter är enligt utredningens uppfattning en förutsättning för: att städer ska kunna utvecklas hållbart, och att klimatmålen ska kunna uppnås. Beställ ditt exemplar idag.

  Särskild utredare: Johan Edstav
  Se längre ned för länk till det direktiv som utredningen arbetat utifrån.