Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109.
Näringsdepartementet

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109.

Betänkande från Planprocessutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.

Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Bland förslagen:
 • Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen
 • Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan
 • Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning
 • Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark
 • Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning,

Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 444
 • Utgiven: 2015
 • Serie: SOU 2015:109
 • ISBN/Best.nr: 978-913824393-0
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering