Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109.
Näringsdepartementet

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109.

44700

447 kr (exkl. moms)

Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar.Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Bland förslagen:
  • Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen
  • Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan
  • Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning
  • Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark
  • Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning,
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!
Särskild utredare: Thomas Kalbro Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!