.
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. SOU 2015:71. Förslag till ny LVU.

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. SOU 2015:71. Förslag till ny LVU.

Slutbetänkande från Utredningen om tvångsvård för barn och unga

52200

522 kr (exkl. moms)

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. SOU 2015:71. Förslag till ny LVU.

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. SOU 2015:71. Förslag till ny LVU.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 1924
 • Utgiven: 2015
 • ISBN/Best.nr: 978-913824329-9
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt

Om publikationen

Uredningen föreslår att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård.

Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Den ska ges med omtanke, bygga på respekt och helhetssyn. Ett barn som vårdas utanför det egna hemmet ska ha rätt till samhörighet med anhöriga och närstående, exempelvis syskon, och kontakt med hemmiljön. Han eller hon ska ges möjlighet till en fritid som är anpassad efter ålder och intresse.

Utredningen lämnar bl.a. följande förslag:
 • Det ska säkerställas att barn och unga som blir aktuella för placering utanför hemmet ska få sina ofta eftersatta hälsobehov tillgodosedda. Barnen ska på begäran av socialtjänsten ha rätt att få en hälsoundersökning utförd. Landstingen ska ha en skyldighet att utföra undersökningen.
 • Socialtjänsten ska ges skyldighet att aktivt erbjuda stöd till föräldrar vars barn omhändertas för vård. Stödet ska göra föräldrarna delaktiga i vården och bidra till att deras föräldraförmåga utvecklas.
 • Vård på grund av brister i hemmiljön ska inte kunna avslutas om det strider mot barnets bästa. Skälen för att genomföra en vårdnadsöverflyttning ska förtydligas i lagen.
  • Ett barn som har fyllt 16 år ska ha rätt till en placering utanför hemmet även om föräldern motsätter sig det. Förutsättningen är att en sådan placering av socialnämnden bedöms som lämplig och barnet begär det.
  • Möjligheterna till s.k. avskiljning vid de särskilda ungdomshemmen ska begränsas kraftigt.
  • Stödet till unga som lämnar tvångsvården för ett vuxenliv ska förbättras genom tydligare lagstiftning och statligt finansierat utvecklingsarbete.

  För att öka rättssäkerheten föreslås att samtliga tvångsåtgärder vid de särskilda ungdomshemmen ska kunna överklagas. Det ska också ställas särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden som företräder ett barn i ett mål om vård. Dessutom ska både barn och föräldrar ha rätt till offentligt biträde i mål om begränsningar av umgänge.Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
  Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!