Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19.
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt
 • Skola och utbildning

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19.

Betänkande från Barnrättighetsutredningen

47400

474 kr (exkl. moms)

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19.

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 633
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824420-3
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:
 • Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
 • Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
 • Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
 • En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
 • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
 • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Särskild utredare: Anita Wickström.
Köp utredningen för att ta del av de kompletta förslagen!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!