Barnafödande bland inrikes och utrikes födda
Statistiska centralbyrån/SCB

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda

15000

150 kr (exkl. moms)

Rapporten kartlägger barnafödandet hos utrikes födda kvinnor. Bakgrunden är att detta har en allt större inverkan på barnafödandet i riket som helhet, då en allt högre andel barn som föds i Sverige har en utrikes född mamma. Därför ger en sådan karläggning bättre kunskaper om hur barnafödandet i riket kan utvecklas i framtiden.

Kvinnor födda inom Norden, EU-länder och länder utanför Europa med hög utvecklingsnivå visar sig ha ett barnafödandemönster som i stort liknar sverigeföddas. Kvinnor från övriga Europa närmar sig ett sådant barnafödandemönster. Detsamma gäller kvinnor födda i länder utanför Europa med en medelhög utvecklingsnivå, men där finns fortfarande påtagliga skillnader. Kvinnor födda i länder utanför Europa med låg utvecklingsnivå har däremot en betydligt högre fruktsamhetsnivå än svenskfödda, och denna grupp visar inga direkta tendenser att närma sig det fruktsamhetsmönster som inrikes födda kvinnor har.