Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande. Prop. 2018/19:003
Finansdepartementet

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande. Prop. 2018/19:003

12000

120 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av EU-direktiv om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (benämnt finalitydirektivet) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda system ska det finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. Förslaget innebär ändringar i lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution.Vidare föreslås bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om produktingripande enligt EU-förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (förkortad MiFIR) och EU-förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), benämnd Priipsförordningen. Förslaget innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.
Produktdetaljer: