Avtalslagen
Norstedts Juridik

Avtalslagen

En kommentar

72000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

720 kr (exkl. moms)

Författare:
Kurt Grönfors , Rolf Dotevall
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Kurt Grönfors , Rolf Dotevall
Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Det har gått fem år sedan den senaste upplagan av kommentaren. De lagändringar som skett och praxis utveckling under dessa har år har beaktats i den nya upplagan.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: