Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention. Prop. 2014/15:93
Justitiedepartementet

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention. Prop. 2014/15:93

7600

76 kr

I 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol finns regler om vilken domstol som är behörig när parter har träffat ett avtal om att en eller flera domstolar i en konventionsstat ska pröva en tvist mellan dem. Konventionen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av utländska domar som meddelats av en domstol som valts av parterna. Konventionen leder till ökad förutsebarhet för företag som bedriver internationell handel och gör investeringar utomlands. De kommer att kunna förlita sig på att en vald domstol i en konventionsstat är behörig att pröva en tvist och att en dom som meddelas av den valda domstolen kan erkännas och verkställas i andra konventionsstater.EU har undertecknat och godkänt konventionen, som förväntas träda i kraft i förhållande till EU under hösten 2015. Konventionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige. I propositionen föreslås lagregler som ska komplettera konventionen.Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
Produktdetaljer: