Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna. Prop. 2018/19:55
Socialdepartementet

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna. Prop. 2018/19:55

8500

85 kr

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om social trygghet av den 15 oktober 2015 mellan Sverige och Filippinerna. Avtalet innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension, arbetsskada samt sjuk- och aktivitetsersättning.
Produktdetaljer: