Avtal om politisk dialog och samarbete (PDCA) mellan EU och dess medlemsstater och Kuba. Prop. 2017/18:285
Utrikesdepartementet

Avtal om politisk dialog och samarbete (PDCA) mellan EU och dess medlemsstater och Kuba. Prop. 2017/18:285

14400

144 kr (exkl. moms)

Genom avtalet upprättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Kuba. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.Avtalet ger möjlighet till samarbeten och dialog på en rad olika områden, bl.a. vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utvecklingssamarbete, jämställdhet och handel. I avtalet betonar parterna särskilt vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, samt att de ska samarbeta och följa internationella regler i fråga om nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen
Produktdetaljer: