Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Euopean Spallation Source Eric. Prop. 2015/16:77
Utbildningsdepartementet

Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Euopean Spallation Source Eric. Prop. 2015/16:77

7600

76 kr (exkl. moms)

Enligt avtalet ska organisationen beviljas privilegier i Sverige som består i befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För att en sådan skattebefrielse ska komma till stånd föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagförslaget träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
Tryckt upplaga: