Avfallshierarkin. Prop. 2015/16:166
Miljö- och energidepartementet

Avfallshierarkin. Prop. 2015/16:166

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag på ändringar i miljöbalken. Ändringarna syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt införa den så kallade avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen.

Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall. Genom propositionen införs avfallshierarkin nu på ett tydligt sätt i miljöbalken.

Enligt avfallshierarkin ska man i första hand förebygga avfall. Förebyggande av avfall innebär att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter och att minska de negativa effekterna av avfall.För det avfall som ändå uppkommer anges i propositionen att den som behandlar avfall, eller är ansvarig för att avfall behandlas, ska välja en metod enligt följande prioritetsordning:
  • första hand ska avfall förberedas för återanvändning
  • andra hand ska avfall materialåtervinnas
  • tredje hand ska avfall återvinnas på annat sätt
  • sista hand ska avfall bortskaffas.

Avsteg från hierarkins prioritetsordning kan göras om det ger ett bättre resultat för människors hälsa och miljön som helhet eller om den behandlingsmetod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser.
Tryckt upplaga: