Att förebygga och hantera finansiella kriser. SOU 2013:6
Finansdepartementet

Att förebygga och hantera finansiella kriser. SOU 2013:6

44700

447 kr (exkl. moms)

Makrotillsyn för hantering av finanskriserFöreslår att bl.a. Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen ska delta i ett s.k. makrotillsynsråd med uppgiften att förebygga finanskriser och i övrigt arbeta för finansiell stabilitet. Beslut om finansiella åtgärder ska dock även i fortsättningen ligga på de ansvariga myndigheterna.I övrigt behandlas den svenska hantering av finanskrisen 2008 och tiden närmast därefter, med åtgärder i form av en ny stödlag (SFS 2008:814), starkare insättarskydd, statligt kapitaltillskott, stabilitetsfond och stabilitetsavgifter, internationella swapavtal etc. I ett av kapitlen ges även en internationell utblick.I ett kommande betänkande behandlas EU:s förslag till krishanteringsramverk.
Ordförande: Thomas FranzénTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: