Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Socialdepartementet

Att bryta ett våldsamt beteende. SOU 2018:37 Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

22000

220 kr (exkl. moms)

Bland förslagen: finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling. Föreslår att specialiserade mottagningar för våldsutövare byggs upp i hela landet. Idag finns några goda, lokala exempel men vi behöver nå betydligt fler män som utgör ett hot mot sina närstående. Vidare föreslås:
  • att hälso- och sjukvården behöver engageras mer i arbetet. Även att utreda vem gör vad, där utredarna tycker att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att reda ut och eventuellt reglera.
  • Att även Kriminalvården ska få upprätta en individuell plan, SIP, för våldsverkare. Idag har endast socialtjänsten och hälso- och sjukvården den möjligheten, enligt regelverk.
  • Vidare att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska få en möjlighet att lämna uppgifter till polisen, genom att en sekretessbrytande regel införs i offentlighets- och sekretesslagen.
  • Tydligare riktlinjer för informationsutbyte och för hur sekretess ska hanteras i samarbetet mellan myndigheter.
  • Tillfälligt boende för våldsutövare.
  • Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ska få ett uppdrag att utarbeta en modell för samverkan.
Särskild utredare: Nils Öberg
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: