Åtgärder för samexistens mellan människa och varg. SOU 2013:60.
Miljödepartementet

Åtgärder för samexistens mellan människa och varg. SOU 2013:60.

24000

240 kr

Kommittén redovisar nästan 40 förslag för att utveckla vargpolitiken. Kommittén efterlyser tydligare riktlinjer från riksdagen och föreslår att Naturvårdsverket ges i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om gynnsam bevarandestatus. Den bör uttryckas som ett intervall som följs upp och revideras om ny kunskap tillkommer som motiverar en revidering.Vargstammen ska i huvudsak regleras genom en förenklad skyddsjakt men det ska också vara möjligt att genomföra licensjakt efter varg när gynnsam bevarandestatus är uppnådd. Vargstammen har under de senaste tio åren ökat från cirka 80 till cirka 400 individer.Andra förslag berör ersättningar, skadeförebyggande åtgärder, handlingsplan för genetisk förstärkning, begränsning av illegal jakt samt resurser till ansvariga myndigheter, m.m.Till slutbetänkandet har bilagts en samhällsekonomisk analys kopplad till förekomst av björn, varg, järv och lo i Sverige samt en gemensam åsiktsförklaring kring en utvecklad rovdjurspolitik i engelsk översättning.
Särskild utredare: Peter EgardtTeckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: