Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen
Norstedts Juridik

Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen

En process- och insolvensrättslig manual

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Hans Renman

Återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen är en viktig del av det insolvensrättsliga systemet. Om en gäldenär har fått betalningssvårigheter finns risk att gäldenären gynnar en viss borgenär framför andra borgenärer eller att gäldenären undandrar egendom från borgenärerna. Återvinningsreglerna kan göra det möjligt att återställa läget som det var innan den återvinningsbara transaktionen vidtogs.

Syftet med Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen är att beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I verket beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor, beskrivs. Verket har en praktisk inriktning och innehåller exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess.

Verket vänder sig till konkursförvaltare, advokater och andra ombud i återvinningsprocesser, domare, revisorer och redovisningskonsulter, bolagsjurister och bankjurister m.fl.

I denna tredje upplaga har hänsyn tagits till den rättsutveckling som ägt rum fram till den 1 juli 2020.

HANS RENMAN har arbetat på advokatbyrå sedan 1989 och är i dag advokat och delägare i Advokatfirman Schjødt. Han arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister och skiljeförfaranden, konkursförvaltning, företagsrekonstruktioner samt rådgivning till finansiella bolag. Han anlitas regelbundet som föreläsare i sakrätt och insolvensrätt.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 3
  • ISBN: 9789139312376
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen