Återpantsättning
Norstedts Juridik

Återpantsättning

110900

1,109 kr (exkl. moms)

I 10 kap. 6 § handelsbalken regleras vad som gäller när en panthavare vill "sätta ut till annan den pant, som han i händer haver". Denna rättshandling benämns allmänt återpantsättning. Särskilda regler om återpantsättning av finansiella instrument finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Innebörden av återpantsättning är i väsentliga avseenden oklar. I boken analyseras återpantsättning utförligt.I samband därmed behandlas flera sakrättsliga problem av allmän karaktär. Vidare diskuteras ett antal frågor på värdepappersjuridikens område, bl.a. pantsättning av värdepappersdepåer och innebörden av EG-direktivet om finansiella säkerheter.