Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ds 2015:10
Kulturdepartementet

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål. Ds 2015:10

16000

160 kr (exkl. moms)

Handlar huvudsakligen genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium. Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål föreslås bli förlängd liksom tidsfristen förnär en talan om återlämnande senast ska väckas.Det föreslås också att de myndigheter som hanterar utförseltillstånd, d.v.s. Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, ska ges behörighet att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI).
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: