Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB. Prop. 2018/19:40
Näringsdepartementet

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB. Prop. 2018/19:40

8500

85 kr (exkl. moms)

Styrelsen i Telia Company AB har beslutat att genomföra ett återköpsprogram av aktier. Styrelsens beslut har mottagits väl av aktiemarknaden. Regeringens förslag i propositionen läggs fram i syfte att möjliggöra förregeringen att stödja bolagets återköpsprogram och på kommande bolagsstämmor i Telia Company AB godkänna de beslut som avses fattas för att slutföra återköpsprogrammet.

Inom ramen för återköpsprogrammet avser styrelsen i Telia Company AB att till kommande årsstämmor lägga fram förslag om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av de egna aktier som bolaget äger. Styrelsens förslag innebär att statens ägarandel i Telia Company AB kan komma att förändras. En förändring av statens ägarandel i bolaget kräverriksdagens bemyndigande. I propositionen föreslås därför riksdagen bemyndiga regeringen att dels godkänna att Telia Company AB minskar aktiekapitalet med indragning av egna aktier som bolaget äger och därigenom öka statens röst- och ägarandel i bolaget till högst 41,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget, dels därefter genom försäljning eller på annat sätt minska statens röst- och ägarandel i Telia Company AB till lägst nuvarande nivå, dvs. 37,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Tryckt upplaga: