Åsnens nationalpark. Prop. 2017/18:87
Miljö- och energidepartementet

Åsnens nationalpark. Prop. 2017/18:87

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag att ett mark- och vattenområde förklaras som Åsnens nationalpark. Nationalparken bidrar väsentligt till uppbyggnaden av landets ekologiska nätverk av skyddade områden, som bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Syftet med Åsnens nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap med dess växt- och djurliv i väsentligen orört skick. Områdets land- och vattenmiljöer har mycket höga naturvärden. Parkens fastlandsdelar är lättillgängliga för besökare. Genom att förklara området som nationalpark skapas nya och förbättrade möjligheter att ta emot besökare och goda naturupplevelser till gagn för det rörliga friluftslivet och natur- och kulturbaserad turism.
Tryckt upplaga: