.
Ärvdabalken Del I
  • Familjerätt

Ärvdabalken Del I

Göran Lind, Gösta Walin

En kommentar Del I (1-17 kap.)Arv och testamente

0
Ärvdabalken Del I
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Nya upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1–17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin.

I denna åttonde upplaga kommenteras ny relevant rättspraxis och litteratur som publicerats sedan förra upplagan kom ut. Bl.a. annat har ett antal avgöranden från HD inom arvs- och testamentsrätten vilka rört allt ifrån tillämpning av principerna för testamentstolkning, återkallelse av testamente, sekundosuccession, det förstärkta laglottsskyddet till frågan om en fullmakts rättsverkan sedan fullmaktsgivaren avlidit tagits med. Vidare kommenteras ett stort antal hovrättsavgöranden som illustrerar behandlingen av materiella eller processuella frågor.

Till betydelsefulla legislativa nyheter under denna period hör den nya lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden och förordningen (2021:403) som är knuten till den nya lagen, vilka trädde i kraft den 1 juli 2021. Även annan ny lagstiftning utanför ÄB har aktualiserat tillämpningen av olika stadganden i balken.