Ärvdabalken Del I
Norstedts Juridik

Ärvdabalken Del I

En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Göran Lind, Gösta Walin
Nya upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.
Digital utgåva: