.
Arbetsrätten. En översikt
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Arbetsrätten. En översikt

Tore Sigeman, Erik Sjödin
37100

371 kr (exkl. moms)

Arbetsrätten. En översikt

Arbetsrätten. En översikt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna åttonde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i början av 2020-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan 2022 års omfattande reform av svenskt anställningsskydd nämnas. Den har genomförts efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, som även ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Många är också de ändringar till genomförande av ett antal EU-direktiv från senare år. Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.