Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. SOU 2016:15. ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse
Finansdepartementet

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. SOU 2016:15. ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

25400

254 kr (exkl. moms)

Konventionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, säger utredaren professor Niklas Bruun som rekommenderar att regeringen inleder ett arbete med sikte på att ratificera konventionen. Utredaren konstaterar dock att arbetsklausuler kan användas i offentlig upphandling även utan att konventionen ratificeras och att en ratifikation inte heller påverkar Sveriges skyldigheter att följa EU-rätten och iaktta EU-rättens begränsningar av hur arbetsrättsliga villkor kan användas vid offentlig upphandling. Vidare konstateras också att Sverige, till följd av sitt medlemskap i EU, inte kan ratificera konventionen utan ett bemyndigande från EU. Ett genomförande kräver också en anpassning av svensk lagstiftning. En skyldighet för alla statliga myndigheter att använda arbetsklausuler i offentlig upphandling måste införas. Kravet på arbetsklausuler enligt konventionen innebär att det i statliga myndigheters offentliga upphandling alltid ska anges i upphandlingskontrakt att de arbetstagare som arbetar inom ramen för uppdraget ska få vissa förmåner. Det handlar om en viss lägsta nivå av lön, arbetstid, semester och övriga arbetsvillkor som fastställts i kollektivavtal. Frågan om Sverige kan ratificera konventionen har diskuterats i Sverige i många år och det har ifrågasatts om konventionen är förenlig med EU-rätten. Utredningen kommer fram till att det går att sammanjämka konventionens regler med EU-rätten. I betänkandet görs vidare en internationell jämförelse över hur ett antal länder använder arbetsmarknadsrelaterade sociala krav i offentlig upphandling. Särskild utredare: Niklas Bruun.
Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: