Arbete och barnafödande
Statistiska centralbyrån/SCB

Arbete och barnafödande

15000

150 kr (exkl. moms)

I rapporten analyseras hur anknytningen till arbetsmarkanden påverkar förstabarnsfödandet. Fokus ligger på att utreda om arbetsmarknadsstatusen påverkar förstabarnsfödandet på samma sätt för inrikes som för utrikes födda kvinnor och män.

Studien baseras på material från SCB:s arbetskraftsundersökning AKU som kopplats ihop med SCB:s register. I studien ingår kvinnor och män i åldrarna 20-44 år. Human Developmen Index (HDI) är ett index utvecklat av FN och har för avsikt att mäta välfärdsnivån i ett land. Det grundar sig på statistik över befolkningens förväntade livslängd, bruttonationalprodukt (BNP) per invånare samt utbildningsnivå.

Produktdetaljer: