Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Prop. 2017/18:196
Socialdepartementet

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Prop. 2017/18:196

28100

281 kr (exkl. moms)

Förslag med avsikt att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. I propositionen föreslås ändringar i läkemedelslagen, offentlighets- och sekretesslagen, lagen om handel med läkemedel, lagen om genetisk integritet m.m. och lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Dessutom krävs anpassningar i svensk rätt avseende etikgranskningen av ansökningar om kliniska prövningar.