Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:112
Arbetsmarknadsdepartementet

Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:112

14400

144 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag till anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning.En ny lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador föreslås. Den nya lagen bidrar till öppenhet och förutsebarhet i verksamheten. Det föreslås också anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås även en förlängd gallringstid från två till tre år i syfte att underlätta återinträde i arbetsmarknadspolitiska program. Ändringen innebär att personuppgifter ska gallras så fort de inte längre behövs i verksamheten, dock senast efter tre år.