Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar. Prop. 2017/18:42
Näringsdepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar. Prop. 2017/18:42

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna innebär att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar. EU-förordningen ersätter det nu gällande EU-direktivet om linbaneanläggningar för persontransport. Lagförslagen innebär att hänvisningar till EU-förordningen görs i bestämmelser som avser utsläppande på marknaden, CE-märkning och tillsyn av byggprodukter. Vidare föreslås vissa ändringar i fråga om bemyndiganden.Anpassningen av svensk rätt till EU-förordningen kräver utöver föreslagna lagändringar ändringar på förordningsnivå och i myndighetsföreskrifter.