Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12
  • Straffrätt & Rättsväsen
  • Offentlig rätt

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12

9500

95 kr (exkl. moms)

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 59
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Ds 2018:012
  • ISBN/Best.nr: 978-913824794-5
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Samtidigt med dataskyddsförordningen antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.