Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Prop. 2018/19:37
Justitiedepartementet

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Prop. 2018/19:37

16000

160 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2006:444) om passagerarregister och utlänningslagen (2005:716).EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. EU:s nya dataskyddsdirektiv genomförs i huvudsak genom brottsdatalagen (2018:1177) som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Brottsdatalagen är generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan författning.I propositionen finns förslag till anpassningar av lagen om passagerarregister och utlänningslagen till EU:s dataskyddsreform. Vidare föreslår regeringen vissa ändringar som inte är en direkt följd av reformen, utan som bland annat syftar till att göra regleringen mer ändamålsenlig.
Produktdetaljer: