Ankomst och härkomst
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Ankomst och härkomst

En ESO-rapport om skolresultat och bakgrund

18000

180 kr (exkl. moms)

Ankomst och härkomst

Ankomst och härkomst

Om publikationen

I rapporten undersöker nationalekonomerna Hans Grönqvist och Susan Niknami skillnaderna i studieresultat, det så kallade studiegapet, mellan inrikes och utrikes födda elever. Författarna finner att gapet har ökat stadigt sedan slutet av 1980-talet, och mest markant runt 2008. Genom att studera samma elever både i årskurs 6 och 9 visar författarna att kunskapsskillnaderna åtminstone minskar med tiden i skolan. Mest avgörande för studiegapets storlek är föräldrarnas socioekonomiska situation.

Om inrikes och utrikes födda elever hade haft föräldrar med liknande socioekonomisk bakgrund och bott i samma bostadsområde hade nästan hela skillnaden försvunnit. För att minska gapet mellan inrikes och utrikes födda barn behövs därför insatser som riktar sig både till de utrikes födda eleverna och till deras föräldrar. För att skillnadena i studieresultat ska minska behövs därför insatser som riktar sig till de utrikesfödda eleverna och deras föräldrar.

Köp rapporten och ta del analyser och slutsatser!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.