Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet. Prop. 2015/16:18
Justitiedepartementet

Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet. Prop. 2015/16:18

7600

76 kr

Protokoll nr 15 om ändring av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) syftar till att öka effektiviteten hos Europadomstolen.Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet.
  • Det tydliggörs att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls och att de också har en viss bedömningsmarginal när de utövar denna skyldighet.
  • Parterna ska inte längre kunna förhindra domstolens kammare att överlämna ett mål till avgörande i stor sammansättning.
  • Tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen minskas från sex till fyra månader.
  • Domstolen får ökade möjligheter att avvisa ett mål när en klagande inte har lidit avsevärt men av en konventionskränkning.
  • Bestämmelsen att en domare måste avsluta sin tjänstgöring när han eller hon fyller 70 år upphävs. I stället införs en bestämmelse att en domarkandidat måste vara under 65 år när förfarandet inför tillsättande av en domartjänst inleds.
Produktdetaljer: