Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform. Prop. 2017/18:107
Finansdepartementet

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform. Prop. 2017/18:107

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag om lagändringar på Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken, med anledning av EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen ersätter EU-direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet), som i Sverige har genomförts genom personuppgiftslagen och ett stort antal specifika författningar med särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom särskilda områden.
Produktdetaljer: