Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet. Prop. 2017/18:287
Kulturdepartementet

Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet. Prop. 2017/18:287

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.
Tryckt upplaga: