Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Prop. 2019/20:026
Socialdepartementet

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Prop. 2019/20:026

8700

87 kr (exkl. moms)

Ändringarna ska tillämpas om Förenade kungariket lämnar EU utan att ett utträdesavtal har trätt i kraft. Regeringen föreslår att riksdagen förlänger rätten till vissa svenska sociala trygghetsförmåner i Förenade kungariket. Rätten ska finnas kvar fram till sex månader efter det att Förenade kungariket har lämnat EU. Regeringen föreslår också att möjligheten till ersättning för viss vård – som har uppkommit i Förenade kungariket – förlängs med sex månader.Förslaget innebär att de bestämmelser som i dag möjliggör utbetalning av nämnda förmåner förlängs till utgången av 2019.

Regeringen föreslår även att bestämmelserna om fortsatt tillämpning av de EU-rättsliga principerna om likställande av förmåner m.m. och sammanläggning av intjänade försäkringsperioder m.m. inte ska gälla för dem som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.