Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen. Prop. 2018/19:41
Näringsdepartementet

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen. Prop. 2018/19:41

16000

160 kr (exkl. moms)

Föreslår en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Ändringen innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar en ny bestämmelse i EU-förordningen om ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation.

Vidare föreslås ändringar i lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, bl.a. när det gäller verkställighet av tillsynsbeslut. Även en ändring i radioutrustningslagen föreslås. Ändringen gäller vilken utrustning som inte omfattas av lagens tillämpningsområde och föranleds av ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG.
Tryckt upplaga: