Ändringar i kulturmiljölagen. Prop. 2015/16:006
Kulturdepartementet

Ändringar i kulturmiljölagen. Prop. 2015/16:006

7600

76 kr (exkl. moms)

Behandlar genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informations-systemet för den inre marknaden (IMI) som antogs den 15 maj 2014.Definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ska ändras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016