Ändringar i konkurrenslagen.
Prop. 2017/18:15
Näringsdepartementet

Ändringar i konkurrenslagen. Prop. 2017/18:15

10800

108 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Vidare föreslås att konkurrenslagen anpassas till förändringar i EU:s konkurrensregler när det gäller vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Ändringen innebär att undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete inte ska gälla för sådana avtal som avses i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn, en lag som regeringen föreslår ska upphävas. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.
Tryckt upplaga: