Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Ds 2016:21.
Arbetsmarknadsdepartementet

Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Ds 2016:21.

17000

170 kr

Föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning föreslås inte gälla för placeringar som sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller om det finns synnerliga skäl.Vidare föreslås att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras i samband med att en ny struktur för tidiga insatser för asylsökande införs. Myndighetens ansvar för att asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning och andra former av sysselsättning föreslås upphöra. Det föreslås att Migrationsverket i stället i lämplig omfattning ska ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser. Slutligen föreslås vissa följdändringar i LMA och arbetsmiljölagen (1977:1160).
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: