Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik. Prop. 2015/16:194
Justitiedepartementet

Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik. Prop. 2015/16:194

10800

108 kr (exkl. moms)

Den internationella järnvägstrafiken till och från Sverige regleras av det järnvägsfördrag som brukar benämnas COTIF. Fördraget förvaltas och utvecklas av OTIF, den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.

I propositionen förslår regeringen att riksdagen ska godkänna ändringar i de lagar som har tillkommit med anledning av fördraget.
Tryckt upplaga: