Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Prop. 2017/18:20
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Prop. 2017/18:20

7600

76 kr

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan Sverige och Folkrepubliken Kina om ändring i avtalet den 16 maj 1986 för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skattflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverigeoch Folkrepubliken Kina.Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Ändringen har tillkommit på begäran av Sverige sedan Kina infört mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster.
Produktdetaljer: