Ändrade bestämmelser om tullsamarbete. Prop. 2016/17:44
Finansdepartementet

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete. Prop. 2016/17:44

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogör för de ändringar i svensk rätt som bedöms vara nödvändiga som en följd av de ändringar i rådets förordning om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull-och jordbrukslagstiftningen, som har tillämpats sedan den 1 september 2016. Propositionen innehåller förslag till ändringar i tullagen.