Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter. Prop. 2018/19:79
Miljödepartementet

Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter. Prop. 2018/19:79

12000

120 kr (exkl. moms)

Straffansvaret för otillåten avfallstransport ska omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med avfallstransportförordningen.

Förslaget innebär att brottet anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser. Dessutom ska straff kunna dömas ut även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter.