Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Prop. 2014/15:110
Miljö- och energidepartementet

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Prop. 2014/15:110

7600

76 kr (exkl. moms)

En justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat föreslås. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015.
Dessutom föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringen av avtalet är nödvändig för att möjliggöra den aviserade ambitionshöjningen.
Regeringen gör i propositionen vidare bedömningen att några marknadsförbättrande informationsåtgärder bör genomföras, att nästa kontrollstation för elcertifikatssystemet bör tidigareläggas, att förutsättningarna för torvanvändning för elproduktionsändamål inom ramen för elcertifikatssystemet inte bör ändras i dagsläget och att Statens energimyndighet bör få i uppdrag att analysera frågan om godkännande av anläggningar för tilldelning av elcertifikat efter 2020 och frågan om nya mål efter 2020.
Ändringarna i lagen om elcertifikat ska träda i kraft den 1 januari 2016.
Tryckt upplaga: