Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet
Skolverket

Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

5000

50 kr (exkl. moms)

Rekommendationer för systematisk uppföljning av de nationella målen för skolanVänder sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.